BIP.gov.pl

Dział Techniczno-Gospodarczy

Działem Techniczno – Gospodarczym kieruje kierownik Działu.

Do zadań Działu Techniczno-Gospodarczego należy w szczególności:
 

 1. Zapewnienie bezawaryjnego działania Domu poprzez zabezpieczenie ciągłości dostaw zimnej i ciepłej wody, energii elektrycznej i ogrzewania;
 2. Systematyczna, comiesięczna, analiza zużycia oleju opałowego, gazu propan-butan, paliwa w pojazdach i agregatach prądotwórczych, wody, energii, oraz analiza rachunków telefonicznych i przedkładanie analiz Dyrektorowi jednostki;
 3. Dbałość i należyte zabezpieczenie mienia i majątku Domu;
 4. Nadzór nad efektywnym wykorzystaniem składników majątkowych;
 5. Prowadzenie właściwej gospodarki materiałowej Domu;
 6. Opracowywanie projektów planów w zakresie zaopatrzenia i wyposażenia Domu, oraz realizacja zatwierdzonych planów;
 7. Utrzymanie w sprawności sprzętów, urządzeń będących na wyposażeniu Domu oraz instalacji;
 8. Eksploatacja urządzeń i instalacji wymagających obsługi pracowników o określonych kwalifikacjach technicznych, w sposób zgodny z przepisami ogólnymi, szczegółowymi oraz zaleceniami producenta;
 9. Utrzymanie w należytych standardach jakości estetyki pomieszczeń mieszkalnych i użytkowanych wspólnie oraz utrzymanie w dobrym stanie technicznym sprzętów i wyposażenia tychże pomieszczeń;
 10. Utrzymanie czystości i porządku na terenach PDPS;
 11. Ustalanie potrzeb w zakresie remontów budynków, dróg wewnętrznych, chodników, maszyn i urządzeń, oraz odbiór robót po ich wykonaniu;
 12. Nadzorowanie i odbiór wszelkich usług zleconych do wykonania firmom zewnętrznym;
 13. Wykonywanie usług konserwacyjnych i bieżących napraw;
 14. Bieżąca likwidacja barier technicznych i architektonicznych;
 15. Utrzymywanie budynków i posesji Domu w stanie odpowiadającym aktualnym przepisom BHP i ochrony przeciwpożarowej;
 16. Kompletowanie i przechowywanie w należytym porządku dokumentacji technicznej budynków, oraz wyposażenia;
 17. Terminowe przeprowadzanie wymaganych przeglądów budowlanych i technicznych, oraz prowadzenie dokumentacji;
 18. Zaopatrywanie upoważnionych pracowników Domu w przysługującą im odzież i obuwie robocze, ochronne, oraz sprzęt ochrony osobistej (posiadające wymagane certyfikaty);
 19. Zapewnienie mieszkańcom wyżywienia to jest posiłków w sposób zgodny z aktualnymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi i zaleceniami lekarskimi;
 20. Prowadzenie zgodnie z planem rocznym procedur zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 21. Planowanie potrzeb kadrowych i prowadzenie procesów naboru pracowników na wolne stanowiska, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
 22. Przygotowywanie do decyzji Dyrektora materiałów dotyczących przyjmowania, zwalniania, przenoszenia na inne stanowiska, awansowania, nagradzania i karania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 23. Załatwianie spraw i prowadzenie dokumentacji związanej z dokształcaniem i doskonaleniem kadr;
 24. Współpraca z działem księgowości w planowaniu zatrudnienia i funduszu płac;
 25. Współpraca z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach pracowniczych;
 26. Terminowe i jakościowe sporządzanie sprawozdań dla jednostki nadrzędnej, GUS, PFRON i innych, dotyczących spraw pracowniczych;
 27. Przygotowywanie dokumentacji płacowych dla działu księgowości;
 28. Projektowanie planu urlopów pracowniczych, współpraca z kierownikami działów w zakresie ustalania zastępstw urlopowych;
 29. Prowadzenie ewidencji i kontrolowanie terminów badań lekarskich, wydawanie skierowań na badania wstępne, okresowe, kontrolne i sanitarno-epidemiologiczne;
 30. Dokonywanie kontroli w zakresie przestrzegania regulaminu pracy, a w szczególności dyscypliny pracy i obowiązków pracowniczych;
 31. Załatwianie spraw ubezpieczeń społecznych w zakresie:
  • załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,
  • spraw związanych z zasiłkami chorobowymi, opiekuńczymi, urlopami macierzyńskimi i świadczeniami rehabilitacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 32. Bieżąca obsługa sekretariatu;
 33. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;
 34. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków mieszkańców i pracowników;
 35. Wykonywanie innych prac zleconych do wykonania przez Dyrektora Domu.

 

Zadania Działu Administracyjno - Gospodarczego realizują pracownicy:

 • inspektor ds. gospodarczych,
 • administratorzy,
 • pracownicy kuchni,
 • konserwatorzy,
 • robotnik gospodarczy,
 • elektryk,
 • kierowcy,
 • starszy specjalista ds. kadr,
 • inspektor ds. administracyjno – kadrowych,
 • pomoc administracyjna,
 • inspektor BHP.

Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa zakres czynności, opracowany dla każdego z pracowników Działu.

Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego Anna Rytkowska

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Oskar Łatoszyński
Publikacja dnia: 26.06.2020
Podpisał: Iwona Siemińska
Dokument z dnia: 26.06.2020
Dokument oglądany razy: 3306
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z Filią w Jemielnej