BIP.gov.pl

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).

Jeżeli są Państwo zdecydowani na zgłoszenie zapytania o konkretne dane prosimy skorzystać z wniosku o udostępnienie informacji publicznej zamieszczonego poniżej:

 Wniosek w wersji do edycji

 

Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony?

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

 1. Informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej).
 2. Informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej).
 3. Tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa.
 4. Ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,

b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały określone w pkt 5 preambuły dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.
Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informację sektora publicznego stanowią wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (tj. np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a więc dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych:

 

 1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie jest zobowiązany w tym zakresie do:
  • poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej od PDPS w Ostrowinie,
  • poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez PDPS w Ostrowinie,
  • poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od PDPS w Ostrowinie,
  • udostępniania informacji publicznej pozyskanej od PDPS w Ostrowinie, w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.
 3. PDPS w Ostrowinie, nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

Podstawy prawne: Ustawa z 15 marca 2016 r o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz. U. 2016 poz 352.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Iwona Siemińska
Publikacja dnia: 21.07.2012
Podpisał: Iwona Siemińska
Dokument z dnia: 21.07.2012
Dokument oglądany razy: 3478
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z Filią w Jemielnej