BIP.gov.pl

Ewidencje i rejestry

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z filią w Jemielnej, prowadzi rejestry i ewidencje w sposób umożliwiający bieżącą kontrolę prowadzonych spraw.

Dyrektor Domu:

 • rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków pracowników,
 • rejestr kontroli zewnętrznych,
 • rejestr kontroli wewnętrznych,
 • ewidencja spotkań z Samorządem Mieszkańców,
 • ewidencja planów pracy i sprawozdań w PDPS.

Główna Księgowa:

 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja pozostałych środków trwałych wg rodzajów i miejsc użytkowania,
 • ewidencja rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • ewidencja wynagrodzeń pracowników,
 • ewidencja udzielonych pożyczek z ZFŚS,

Ewidencja finansowa, w ramach, której prowadzone są rejestry:

 • zakładowy plan kont,
 • ewidencja wydatków budżetowych,
 • ewidencja dochodów budżetowych,
 • ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych,
 • ewidencja wydatków strukturalnych.
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr miesięcznych raportów dla osoby ubezpieczonej,
 • rejestr zwrotów za nieobecność mieszkańca w PDPS,
 • ewidencja pozostałych środków trwałych będących w użytkowaniu,
 • ewidencja środków i materiałów magazynowanych.

Specjalista ds. kadr:

 • ewidencja pracowników,
 • karty ewidencji czasu pracy,
 • roczna karty ewidencji obecności w pracy,
 • rejestr nagród jubileuszowych,
 • rejestr badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i sanitarno-epidemiologicznych,
 • rejestr wniosków rentowych i emerytalnych.

Inspektor ds. administracyjno-kadrowych:

 • rejestr delegacji i wyjazdów służbowych,
 • rejestr zwolnień lekarskich,
 • rejestr urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, na żądanie i bezpłatnych.

Pomoc administracyjna:

 • rejestr pism przychodzących i wychodzących.

Pracownik socjalny:

 • ewidencja mieszkańców,
 • ewidencja zameldowań,
 • rejestr współpracy w organami rentowymi i innymi,
 • ewidencja decyzji kierujących, kwalifikujących i postanowień,
 • rejestr dokumentów osób oczekujących,
 • rejestr skarg mieszkańców,
 • rejestr nieobecności mieszkańców,
 • rejestr depozytu wartościowego.

Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy:

 • rejestr rozkładu pracy pielęgniarek, opiekunów i pokojowych,
 • rejestr wewnętrznych szkoleń personelu,
 • rejestr standardów i procedur obowiązujących w PDPS,
 • rejestr protokołów Zebrań Zespołu Terapeutycznego - Opiekuńczego – Ostrowina,
 • rejestr protokołów Zebrań Zespołu Terapeutycznego - Opiekunczego – Jemielna,
 • indywidualne plany wspierania mieszkańca,
 • ewidencja wyjść mieszkańców,
 • rejestr osób odwiedzających,
 • książka raportów pielęgniarskich,
 • rejestr - ewidencja przychodu i rozchodu leków psychotropowych,
 • rejestr iniekcji domięśniowych i dożylnych,
 • rejestr pracy lampy bakteriobójczej,
 • rejestr kart przymusu,
 • ewidencja odpadów niebezpiecznych,
 • rejestr zabiegów rehabilitacyjnych.

Dział Administracyjno – Gospodarczy:

 • ewidencja zamówień publicznych,
 • ewidencja umów krótkoterminowych i wieloletnich,
 • ewidencja kart drogowych,
 • ewidencja zużytego paliwa w pojazdach, oleju opałowego oraz gazu propan-butan, wody, energii elektrycznej,
 • karta ewidencyjna wyposażenia odzieży roboczej i sprzętu ochronnego,
 • rejestr zdarzeń i konserwacji systemu alarmu pożarowego oraz rejestr urządzeń dźwigowych,
 • rejestr osobodni żywienia i pobytu,
 • książki obiektów budowlanych.

Inspektor BHP:

 • rejestr wypadków przy pracy,
 • rejestr odbytych szkoleń BHP,
 • rejestr instruktażu wstępnego BHP,
 • rejestr pracowników szkolonych na stanowisku roboczym,
 • dziennik szkoleń pracowników z BHP,
 • rejestr zwolnień wypadkowych,
 • rejestr sprzętu p/poż.

Udostępnianie informacji publicznej z rejestrów, ewidencji i archiwów następuje na wniosek na zasadach określonych ustawą o dostępie do informacji publicznej, z wyłączeniem informacji podlegających ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych min. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Udostępnianie danych osobowych zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach odbywa się zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018.0.1000).

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Iwona Siemińska
Publikacja dnia: 04.03.2019
Podpisał: Iwona Siemińska
Dokument z dnia: 04.03.2019
Dokument oglądany razy: 5050
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z Filią w Jemielnej