BIP.gov.pl

Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy

Działem Terapeutyczno – Opiekuńczym w Ostrowinie kieruje kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego, częścią Działu w filii w Jemielnej, kieruje zastępca kierownika Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego.
Do zakresu działania Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez:

 1. Zapewnienie miejsca zamieszkania;
 2. Zapewnienie leków, odzieży, obuwia i środków czystości mieszkańcom nie posiadającym własnego dochodu;
 3. Dbanie o utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowych;
 4. Udzielanie mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;
 5. Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców;
 6. Zapewnienie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
 7. Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej;
 8. Umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych;
 9. Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców;
 10. Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem;
 11. Zapewnienie opieki pielęgnacyjnej łącznie z myciem, kąpielą i karmieniem osób, które nie mogą tych czynności wykonać samodzielnie;
 12. Koordynowanie wszelkich usług opiekuńczych w Domu i współpraca z placówkami opieki zdrowotnej, zapewniającymi mieszkańcom Domu świadczenia zdrowotne, do których są uprawnieni;
 13. Zapewnienie opieki socjalnej, w tym dopilnowanie prawidłowego naliczania odpłatności za pobyt;
 14. Organizowanie okresowych szkoleń pracowników Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego;
 15. Zaopatrzenie mieszkańców w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze, oraz sprzęt ortopedyczny;
 16. Organizowanie kompleksowej opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej, oraz rehabilitacji leczniczej, w szczególności:
  • konsultacje i okresowe oceny stanu psychosomatycznego
  • terapię farmakologiczną mieszkańców
  • prowadzenia rehabilitacji leczniczej zgodnie ze wskazaniami lekarza
  • diagnozowanie i prowadzenie stałej opieki pielęgniarskiej, dostosowanej do potrzeb mieszkańców
  • podtrzymywanie i rozwijanie u mieszkańców umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania różnych czynności
 17. Zapewnienia mieszkańcom wyżywienia, właściwego pod względem dietetycznym i zdrowotnym;
 18. Zapobieganie procesowi marginalizacji mieszkańców, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku Domu;
 19. Udzielanie mieszkańcom i ich rodzinom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
 20. Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia;
 21. Przestrzeganie i nadzór w zakresie praw mieszkańców.

Zadania Działu w Ostrowinie realizują pracownicy podlegający kierownikowi Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego w Ostrowinie:

 • opiekunowie
 • opiekunowie kwalifikowani
 • pielęgniarki
 • instruktorzy terapii zajęciowej
 • instruktor kulturalno- oświatowy
 • pracownicy socjalni
 • technicy fizjoterapii
 • terapeuci
 • psycholog
 • stomatolog
 • kapelan
 • dietetyk
 • pokojowe.

Zadania Działu w filii w Jemielnej wykonują pracownicy podlegający zastępcy kierownika Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego w Jemielnej:

 • opiekunowie
 • opiekunowie kwalifikowani
 • pielęgniarki
 • instruktor terapii zajęciowej
 • instruktor kulturalno - oświatowy
 • pracownicy socjalni
 • technik fizjoterapii
 • terapeuta
 • pokojowe.

Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa zakres czynności opracowany dla każdego z pracowników Działu.

Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego w Ostrowinie Agnieszka Rzepka-Czech 

Kierownik Filii  w  Jemielnej  Anna Lemiech

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Anna Pietrzykowska
Publikacja dnia: 14.03.2023
Podpisał: Małgorzata Kazimierczak
Dokument z dnia: 14.03.2023
Dokument oglądany razy: 3664
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z Filią w Jemielnej