BIP.gov.pl

2018

 1. Bilans za rok 2018
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 4. Wykaz zobowiązań
 5. Wykaz należności
 6. Środki pieniężne na rachunkach bankowych
 7. Stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 8. Oświadczenie w sprawie inwentaryzacji
 9. Wzajemne rozrachunki w grupie kapitałowej
 10. Wzajemne przekazanie środków trwałych w grupie kapitałowej
 11. Informacja dodatkowa
 12. Zmiany stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 13. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 14. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
 15. Grunty użytkowane wieczyście
 16. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
 17. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
 18. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności
 19. Informacja o stanie rezerw
 20. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych
 21. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń
 22. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy
 23. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
 24. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy
 25. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
 26. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Iwona Siemińska
Publikacja dnia: 10.05.2019
Podpisał: Iwona Siemińska
Dokument z dnia: 10.05.2019
Dokument oglądany razy: 3186
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z Filią w Jemielnej