BIP.gov.pl
Ta strona została usunięta dnia: 20.03.2013, z powodu:
Nieaktualne informacje, aktualne zmieszczone w zakładce Praca

Regulamin naboru na wolne stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze

Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników samorządowych na stanowiskach kierowniczych urzędniczych i urzędniczych w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.
Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.
Ilekroć w niniejszym regulaminie są użyte słowa „ stanowiska urzędnicze”, oznacza to „kierownicze stanowiska urzędnicze i stanowiska urzędnicze”.

Rozdział I
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze
§ 1

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, w oparciu o informacje o wolnym stanowisku przekazane przez kierownika komórki organizacyjnej.
2. Informacja, o której mowa w pkt.1, powinna być przekazana z wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej.
3. Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji Dyrektorowi PDPS projektu opisu stanowiska na wolne miejsce pracy.
4. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt. 3 zawiera:
a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy, oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego to stanowisko,
b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,
c) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań, oraz niezbędnego wyposażenia,
d) określenie zakresu odpowiedzialności na danym stanowisku pracy,

Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy, oraz zgoda Dyrektora PDPS powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy.

Rozdział II
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
§ 2

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w drodze zarządzenia.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
a) Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona, jako przewodniczący
b) Starszy Specjalista ds. kadr, lub osoba go zastępująca, jako sekretarz Komisji
c) Inne osoby, powołane przez Dyrektora jednostki
3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział III
Etapy naboru na wolne stanowisko urzędnicze
§ 3

Ustala się następujące etapy naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
1. Ogłoszenie informacji o naborze na wolne stanowisko pracy.
2. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.
3. Wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydatów na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych (ocena formalna).
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
5. Wybór kandydata.
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
7. Ogłoszenie wyników naboru.
8. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu.
9. Podpisanie umowy o pracę.

Rozdział IV
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
§ 4

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się na stronie internetowej Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii w Jemielnej.
2. Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach takich jak:
a) prasie lokalnej,
b) urzędach pracy,
3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
a) nazwę i adres jednostki,
b) określenie stanowiska urzędniczego,
c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
e) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%
f) wskazanie wymaganych do złożenia dokumentów,
g) określenie formy, terminu i miejsca składania dokumentów.
4. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się na stronie internetowej Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie filii w Jemielnej na okres co najmniej 10 dni kalendarzowych, od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej PDPS.
5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział V
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych
§ 5

1. Po ogłoszeniu, umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej PDPS i na tablicy ogłoszeń, następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a) list motywacyjny,
b) życiorys zawodowy
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
e) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
4. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego w dniu nadania).

Rozdział VI
Wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydatów na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych
§ 6

1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami składanymi przez kandydatów.
3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.
4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

Rozdział VII
Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne
§ 7

1. Po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, i dokonaniu wstępnego określenia możliwości zatrudnienia, listę kandydatów spełniających wymogi formalne niezwłocznie umieszcza się w na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.
2. Lista, o której mowa w pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów, oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne pozostaje na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP PDPS w Ostrowinie, do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
5. Wzór listy kandydatów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział VIII
Wybór kandydata
§ 8

1. Wyboru kandydata dokonuje się po przeprowadzeniu testu kompetencji/wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Dyrektor opracowuje test i kryteria oceny, o których informuje kandydatów bezpośrednio przed rozpoczęciem testu.
3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się stosując kartę oceny kandydata, stanowiącej załącznik nr 3 do do niniejszego Regulaminu.
4. Dyrektor może podjąć decyzję o rezygnacji z testu w danej procedurze naboru.

§ 9
1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w sposób pozwalający zbadać:
a) predyspozycje i umiejętności kandydata, gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
b) posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,
c) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
d) cele zawodowe kandydata.
3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
4. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przyznaje kandydatowi punkty w skali od 0 do 5.

Rozdział IX
Ogłoszenie wyników naboru
§ 10

1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w przeprowadzonej procedurze naboru uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć badania lekarskie i zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Rozdział X
Sporządzanie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy
§ 11

1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz Komisji Rekrutacyjnej sporządza protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności:
a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.
3. Protokół podpisuje przewodniczący, sekretarz i pozostali członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
4. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział XI
Informacja o wynikach naboru
§ 12

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2. Informacja, o której mowa w pkt. 1 zawiera:
a) nazwę i adres jednostki,
b) określenie stanowiska urzędniczego,
c) imię i nazwisko wybranego kandydata, oraz miejsce jego zamieszkania,
d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.
3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej PDPS i na tablicy ogłoszeń jednostki (PDPS w Ostrowinie i filii w Jemielnej) przez okres co najmniej 3 miesięcy.
4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów, o których mowa w art. 13 a ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych. Przepis art. 13a ust.2 ustawy stosuje się odpowiednio.
5. Wzór informacji o wyniku naboru stanowi załącznik nr 5 i 6 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział XII
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi
§ 13

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, przez okres 2 lat przez biuro kadr.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Iwona Siemińska
Publikacja dnia: 20.03.2013
Podpisał: Iwona Siemińska
Dokument z dnia: 20.03.2013
Dokument oglądany razy: 2957
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z Filią w Jemielnej