BIP.gov.pl
Ta strona została usunięta dnia: 03.09.2013, z powodu:
Nieaktualne informacje, aktualne zmieszczone w zakładce Praca

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracownicze

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowiska pracownicze w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.
Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Powiatowym Domu Pomocy
Społecznej w Ostrowinie, na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem stanowisk urzędniczych.

Rozdział I
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury naboru na wolne stanowisko pracownicze
§ 1

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury naboru podejmuje Dyrektor Domu, w oparciu o zgłoszenie o wakującym stanowisku przekazane przez kierownika działu, w którym ma być zatrudniony pracownik.
2. Zgłoszenie wolnego stanowiska pracy wraz z opisem zadań oraz kwalifikacji i innych wymagań niezbędnych na danym stanowisku sporządza Kierownik Działu, w którym ma być zatrudniony pracownik.
3. Zgłoszenie wolnego stanowiska obejmuje:
1) określenie stanowiska,
2) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe,
3) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
4. wskazanie wymaganych dokumentów.
W przypadku utworzenia nowego stanowiska pracy zgłoszenie powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie.
5. Akceptacja opisu zadań oraz kwalifikacji i innych wymagań niezbędnych na danym stanowisku wszczyna procedurę naboru na wolne stanowisko.

Rozdział II
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
§ 2

1. Procedurę naboru na wolne stanowiska przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją.
2. Powołuje się stałą Komisję w składzie:
- Dyrektor jednostki - Przewodniczący Komisji,
- Starszy specjalista ds. kadrowych PDPS – sekretarz Komisji
- Kierownik działu Terapeutyczno – Opiekuńczego w Ostrowinie lub stosownie w Jemielnej -
- Kierownik Działu, w którym ma być zatrudniony pracownik – Członek Komisji,
- Członek Związków Zawodowych – Członek Komisji,
3. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 2, w skład komisji wchodzi osoba pełniąca za nią zastępstwo.

Rozdział III
Etapy naboru
§ 3

Do etapów naboru zalicza się:
1) ogłoszenie o wolnym stanowisku oraz o naborze kandydatów na to stanowisko,
2) składanie dokumentów naboru,
3) ocena formalna dokumentów naboru,
4) sporządzenie listy osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko,
7) podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę.

Rozdział IV
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska
§ 4

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku umieszcza się obligatoryjnie na stronie internetowej Domu oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w jej filii w Jemielnej.
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
1) nazwę i adres jednostki,
2) określenie stanowiska,
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego
stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe,
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
3. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Domu oraz na tablicy informacyjnej przez okres 14 dni kalendarzowych.

Rozdział V
Przyjmowanie dokumentów naboru
§ 5

1. Po ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej Domu i na tablicy informacyjnej przyjmowane będą dokumenty naboru od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.
2. Na dokumenty naboru składają się:
1) podanie,
2) życiorys CV (wraz opisem przebiegu praktyki zawodowej, dane kontaktowe),
3) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata.
4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje.
3. Dokumenty naboru składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym
naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.
4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów naboru drogą elektroniczną.
5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów naboru poza ogłoszeniem.

Rozdział VI
Wybór kandydata
§ 6

1. Wyboru kandydata dokonuje Komisja na podstawie analizy dokumentów naboru oraz po przeprowadzeniu testu kompetencji (wiedzy) i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.
Dyrektor może podjąć decyzję o rezygnacji z testu w danej procedurze naboru.
2. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w dokumentach naboru.
3. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
1) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
2) posiadaną wiedzę z zakresu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.
4. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja.
5. Każdy członek Komisji podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 5 za:
1) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków (od 0 do 5 pkt.),
2) posiadaną wiedzę z zakresu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko (od 0 do 5 pkt.).

Rozdział VII
Ogłoszenie wyników
§ 7

1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Komisja przedstawia kandydata Dyrektorowi Domu celem podjęcia ostatecznej decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę.

Rozdział VIII
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane
stanowisko pracy
§ 8

1. Z przeprowadzonej procedury naboru sporządzany jest protokół przez przewodniczącego Komisji.
2. Protokół naboru zawiera:
1) określenie stanowiska,
2) liczbę kandydatów,
3) imiona, nazwiska i adresy trzech najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w zgłoszeniu,
4) podpisy członków Komisji.

Rozdział IX
Informacja o wynikach naboru
§ 9

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdyby w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2. Informacja, o której mowa w ust.1, zawiera:
1) nazwę i adres jednostki,
2) określenie stanowiska,
3) imię i nazwisko wybranego kandydata,
3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się na stronie internetowej Domu i na tablicy informacyjnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w filii w Jemielnej, przez okres, co najmniej 1 miesiąca.
4. Jeśli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 6 miesięcy od nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

Rozdział X
Sposób postępowania z dokumentami naboru
§ 10

1. Dokumenty naboru kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, jako 3 najlepszych kandydatów, będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie komisyjnie zniszczone.
3. Dokumenty naboru pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub odsyłane

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Iwona Siemińska
Publikacja dnia: 03.09.2013
Podpisał: Iwona Siemińska
Dokument z dnia: 03.09.2013
Dokument oglądany razy: 2953
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z Filią w Jemielnej