BIP.gov.pl

Statut

§1

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie, działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2018 poz. 1508),
 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. 2018 poz. 1878),
 3. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 734),
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986),
 5. Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVII/ 183/2001 z dnia 05 luty 2001 r. w sprawie połączenia powiatowych jednostek organizacyjnych – Domu Pomocy Społecznej w Jemielnej i Domu Pomocy Społecznej w Ostrowianie,
 6. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 poz. 995),
 7. Niniejszego Statutu,
 8. Innych obowiązujących w prowadzeniu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej aktów prawnych.

§2

 1. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej, zwany w niniejszym Statucie „Domem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Oleśnickiego, działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
 2. Siedziba Powiatowego Domu Pomocy Społecznej mieści się w Ostrowinie, gmina Oleśnica.
 3. Filia Powiatowego Domu Pomocy Społecznej mieści się w Jemielnej, gmina Bierutów.
 4. Dom używa na tablicach, pieczątkach, wywieszkach, formularzach oraz korespondencji nazwy "Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie”, a w przypadku filii, "Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie filia w Jemielnej’’.
 5. Obiekty Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zlokalizowane są w Gminie Oleśnica w miejscowości Ostrowina nr 21 oraz w Gminie Bierutów
  w Jemielnej nr 15.

§3

 1. Dom jest placówką stacjonarną dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie.
 2. Dom zapewnia możliwość świadczenia usług dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie.
 3. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu.
 4. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

§4

Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez właściwe organy powiatowe lub gminne.

§5

 1. Dyrektor kieruje działalnością Domu, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działalność, a w szczególności:
  • Dyrektor organizuje pracę Domu i sprawuje nadzór nad jego mieniem oraz nad realizacją zadań przez pracowników,
  • kieruje bieżącymi sprawami domu,
  • wydaje zarządzenia dotyczące organizacji domu,
  • wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec podległych pracowników.
 2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Oleśnickiego po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy.
 3. W czasie nieobecności dyrektora, Domem kieruje osoba przez niego upoważniona.

§5

 1. Działalność Domu finansowana jest z budżetu Powiatu Oleśnickiego, na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
 2. Dom prowadzi rachunkowość zgodnie zobowiązującymi przepisami.

§7

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań domu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu, a przyjęty przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego.

§8

Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Oleśnicki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy.

§9

Zmiana Statutu może nastąpić w formie właściwej dla jego uchwalenia.

* Na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 października 2015 roku, stwierdzono nieważność: paragrafu 1 od ust. 1 do ust. 4 oraz ust.5 we fragmencie, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2013 poz 595 ze zm.) załącznika do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XI/87/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Iwona Siemińska
Publikacja dnia: 07.03.2019
Podpisał: Iwona Siemińska
Dokument z dnia: 07.03.2019
Dokument oglądany razy: 3229
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z Filią w Jemielnej